دانلود کتاب آموزش کاربردی هیدرولوژی :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

دانلود کتاب آموزش کاربردی هیدرولوژی

Physiographic

اهمیت این کتاب در چیست؟

    پیش از ساخت هر سازه و اجرای هر طرح مهم مهندسی در یک حوضه آبریز تعداد زیادی گزارش های کارشناسی در زمینه های گوناگون تهیه می گردد که از این میان سه گزارش ذیل از وظائف مهندسین علوم آب می باشد.

    گزارش تشریحی حاضر متشکل از سه فصل در چهار بخش کلیِ گزارش هیدرولوژی (آنالیز منطقه ای داده های متوسط و سیل)، گزارش فیزیوگرافی و مطالعات مکانی، و مدل بارش-رواناب با استفاده از داده های واقعی و بر اساس استاندارد سازمان نظام فنی کشور می­­باشد. هر بخش در این فصول شامل تحلیل های گام به گام، بر روی داده های موجود و در دسترس با بهره گرفتن از نرم افزارها و مدل های کاربردی، ضمن شرح مکفی از تئوری تحقیق جهت حصول پارامترهای حوضه آبریز هدف است. بر اساس این رویکردِ تشریحی، در هر قسمت در صورت لزوم ضمن معرفی تعدادی از روابط و تعاریف مترادف تئوری تحقیق، در نهایت با ذکر علت بهترین روش انتخاب گشته است.

بر این اساس استفاده از مطالب آموزشی-کاربردی این پکیج ضمن آنکه می تواند راهگشای موثری در فرآیند نگارش پایان نامه های با موضوعات مرتبط در سطح کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی آب، مهندسی منابع آب، آبخیزداری، محیط زیست، عمران و... باشد؛ همچنین مجموعه وسیعی از مفاهیم هیدرولوژیکی، آماری، ریاضی و بعلاوه اهم کاربرد نرم افزارهای واسط همچون سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و الحاقی های مربوطه... مدل های بارش-رواناب و مدل های پایگاه داده ای پرکاربرد، نرم افزار های مهم آماری نظیر Minitab و SPSS و نرم افزار بهینه سازی WinQSB و... در رشته های محیطی از جمله مهندسی منابع آب فراگرفته خواهد شد. شایان ذکر است که رویکرد کاربردی این بسته تقریبا تمامی مشکلاتی که ممکن است کاربران در حین استفاده از داده های ناسازگار (داده هایی با استاندارد هایی متفاوت از استاندارد رسمی نرم افزار) با آن برخورد داشته باشند، مرتفع می سازد. 

در این مجموعه:

از نرم افزار های کاربردی ذیل به همراه آموزش آنها استفاده گردیده است:

 •  ArcGIS
 •  HEC-GeoHMS
 •  ArcHydro
 • GeoStatistical Analyst
 • HEC-HMS
 • HEC-DSSVue
 • SPSS
 • MiniTab
 • SMADA
 • WinQSB
 • Microsoft Office
از داده های واقعی ذیل جهت محاسبات استفاده شده است:
   بخش اول - داده های هیدرولوژیکی
     آمار ذخیره شده حدود 45 سال دبی متوسط ماهانه، حدأکثر و حدأقل روزانه و داده های بیشینه لحظه ای سالانه، مختصات های جغرافیایی، میانگین بارش سالانه، مساحت حوضه بالادست و برخی دیگر اطلاعات مرتبط با 8 ایستگاه هیدرومتری با نام های فرضی در فایل ضمیمه اکسل تحت عنوان Report و در شیت هایی مجزا به نام هر یک از ایستگاه ها.

    Table

بخش دوم - داده های مکانی (Spatial)

 • فایل رستری مدل رقومی ارتفاع (DEM) ناحیه مورد مطالعه.
 • فایل برداری مرز حوضه مورد مطالعه.
 • مختصات جغرافیایی ایستگاه های هیدرومتری مجاور حوضه مورد مطالعه (جدول 1).
 • فایل شبکه آبراهه­ای کشور.
 • فایل کاربری اراضی کشور.
 • فایل خطوط هم باران کشور.
 • فایل مختصات ایستگاه های هیدرومتری کشور.
 • فایل تنوع خاک کشور.
      تشریح محاسبات گام به گام جهت حصول پارامترهای گزارش نهایی در 167 صفحه فایل PDF این گزارش آمده است. برای آشنایی شما با نحوه نگارش این متن دو نمونه 3 صفحه ای به شکل تصادفی از آن انتخاب گردیده که در لینک ذیل قادر به دریافت آن هستید. همچنین در یک لینک فهرست عناوین به همراه فهرست اشکال و جداول فایل قرار داده شده است.
_______________________________________________________

فهرست مطالب:

اهداف گزارش

 نرم افزار های کاربردی

 داده های در دسترس

 بخش اول - داده های هیدرولوژیکی

 بخش دوم - داده های مکانی

 1.  تحلیل های آماری و هیدرولوژیکی (داده های متوسط)

 1. 1.  تخمین و بازسازی داده های ناقص

 1. 1. 1.   روش ضریب تشخیص

 1. 1. 2.   آزمون F

 1. 1. 3.   افزایش ضریب تشخیص با حذف داده های پرت

 1. 1. 4.   تعداد داده مجاز جهت بازسازی

 1. 2.  آزمون کفایت داده ها - ماکوس

 1. 3.  بررسی الگوهای کلی در توزیع زمانی داده ها (کنترل کیفی داده ها)

 1. 3. 1.   دیگر روش های بررسی همگنی (فرض های الگوهای تصادفی) داده ها

 1. 3. 2.   تخمین و حذف نوسانات در داده ها

 1. 4.  بررسی توزیع داده ها- دبی های متوسط سالانه از چه توزیعی پیروی می کنند؟

 1. 5.  بررسی توزیع داده ها- پیروی داده های دبی متوسط سالانه از توزیع نرمال

 1. 5. 1.   روش های محاسباتی بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

 1. 5. 2.   روش های نرمال سازی

 1. 6.  حذف داده های پرت

 1. 6. 1.   Grubbs-Test

 1. 6. 2.   Dixon-Q-Test

 1. 6. 3.   Youden's Rank

 1. 7.  بازسازی داده های متوسط دبی ماهانه

 1. 7. 1.   روش Fragment

 1. 7. 2.   روش نسبت ها

 1. 8.  تخمین دبی متوسط سالانه در ایستگاه حوضه هدف

 1. 8. 1.   محاسبه متوسط بارش سالانه حوضه هدف بر اساس روابط رگرسیونی

 1. 9.  تحلیل فراوانی وقایع

 1. 9. 1.   شاخص اطمینان

 1. 9. 2.   ضریب ارتجاعی

 1. 9. 3.   شاخص آسیب پذیری

 2. تحلیل های آماری و هیدرولوژیکی (داده های حدأکثر)

 2. 1.  تخمین و بازسازی داده های ناقص

 2. 1. 1.   روش ضریب تشخیص

 2. 1. 2.   آزمون F

 2. 1. 3.   افزایش ضریب تشخیص با حذف داده های پرت

 2. 1. 4.   تعداد داده مجاز جهت بازسازی

 2. 1. 5.   بازسازی داده های حدأکثر لحظه ای

 2. 2.  آزمون کفایت داده ها – Mackus

 2. 3.  بررسی میانگین زمانی داده ها (ایستایی)

 2. 4.  بررسی الگوهای کلی در توزیع زمانی داده ها (کنترل کیفی داده ها)

 2. 4. 1.   روش بازه اندرسن

 2. 4. 2.   Run-Test

 2. 4. 3.   روش نقاط چرخش

 2. 4. 4.   Run Chart

 2. 5.  بررسی توزیع داده ها – دبی های حدأکثر از چه توزیعی پیروی می کنند؟

 2. 6.  محاسبه دبی حدأکثر لحظه ای با دوره های بازگشت معین

 2. 7.  بررسی همگنی داده های حدأکثر لحظه ای

 2. 8.  تخمین دبی با دوره های بازگشت مشخص در ایستگاه حوضه هدف

 2. 8. 1.   روش آنالیز منطقه ای

 2. 8. 2.   مدل HEC-HMS

 2. 9.  تحلیل فراوانی وقایع

 3. گزارش فیزیوگرافی و تهیه داده های مکانی حوضه هدف

 3. 1.  کلیات

 3. 2.  موقعیت مکانی حوضه هدف

 3. 3.  مورفومتری

3. 4.  کمیت های فیزیکی حوضه هدف

 3. 4. 1.   مساحت حوضه

 3. 4. 2.   محیط حوضه

 3. 4. 3.   طول حوضه

 3. 4. 4.   فاصله تا مرکز ثقل حوضه

 3. 4. 5.   ارتفاع متوسط حوضه

 3. 4. 6.   شیب متوسط حوضه

 3. 4. 7.   جهت متوسط شیب حوضه

 3. 5.  شکل حوضه

 3. 5. 1.   عامل شکل حوضه

 3. 5. 2.   ضریب فشردگی

 3. 5. 3.   نسبت دایره ای

 3. 5. 4.   نسبت کشیدگی

 3. 5. 5.   مستطیل معادل

 3. 5. 6.   فاکتور شکل

 3. 6.  نیمرخ و شیب طولی رودخانه­ ی اصلی حوضه هدف

 3. 7.  تراکم زهکشی

 3. 8.  قوانین ژئومورفولوژیکی هورتن

 3. 8. 1.   نسبت انشعاب

 3. 8. 2.   قانون تعداد آبراهه

 3. 8. 3.   قانون طول آبراهه ها

 3. 8. 4.   قانون مساحت آبراهه ها

 3. 8. 5.   قانون شیب آبراهه ها

 3. 9.  خلاصه مورفومتری حوضه هدف

 3. 10. تهیه ­ی داده های مکانی حوضه هدف

 3. 10. 1.  تهیه دسته اول لایه های مکانی

 3. 10. 2.  تولید لایه شماره منحنی رواناب (CN) حوضه هدف

 3. 10. 3.  محاسبه مقدار بارش متوسط سالانه با استفاده از Interpolation

 4. مدل بارش-رواناب

 4. 1.  انواع مدل های شبیه ساز

 4. 2.  مدل های یکپارچه در مقابل مدل های توزیعی

 4. 3.  مدل های تک واقعه ای در مقابل مدل های فرآیند پیوسته

 4. 4.  معیارهای انتخاب مدل

 4. 5.  تشریح مدل HEC-HMS

 4. 6.  ایجاد پروژه ورودی به مدل

 4. 6. 1.   الحاقی ArcHydro

 4. 6. 2.   عملیات مربوط به پردازش عوارض زمین

 4. 6. 3.   عملیات مربوط به حوضه آبریز

 4. 7.  الحاقی HEC-GeoHMS

 4. 7. 1.   Project Setup

 4. 8.  اجرای مدل HEC-HMS

 4. 8. 1.   هیدروگراف واحد بی بعد SCS

 4. 9.  هیدروگراف واحد اشنایدر (تخمین هیدروگراف حوضه هدف)

 4. 10. روندیابی سیلاب در حوضه هدف

4. 10. 1.   محاسبه ضرائب بی بعد ماسکینگام (x و k)

4. 10. 2.   طرز کار با روش ماسکینگام

4. 10. 3.   محاسبه ضرائب ماسکینگام به روش برنامه ریزی غیر خطی

توجه!

در این بخش فایل PDF این آموزش قرار داده شده است. افرادی که مایل به دریافت این کتاب به همراه تمامی فایل های محاسباتی آن می باشند به اینــــجا مراجعه فرمایند (غیر ضروری).

_______________________________________________________

corbeille_propre_vide_box

قیمت تنها 8 هزار تومان

دریافت اینترنتی:

(حجم کل دانلود: 9 مگابایت) - لینک دائمی

درگاه واسط بانکی زرین پال:

 

لطفا پیش از پرداخت متن ذیل را با دقت بخوانید

 
نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

 • www.Basin.ir@gmail.com
 • بهزاد سرهادي
 • شناسه تلگرام: SubBasin
 • شماره واتساپ: 09190622992-098
 • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools