دانلود کتاب کاربرد مدل QUAL2KW در پایش کیفی منابع آب سطحی PDF :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
دانلود کتاب کاربرد مدل QUAL2KW در پایش کیفی منابع آب سطحی PDF

 

رودخانه ها به عنوان مهم ترین منابع تأمین کننده آب شرب و مصرفی شهرها و روستاهای کشور نقش مهمی در تأمین سلامت انسان و محیط زیست دارند، اما متأسفانه طی سال های اخیر به همراه رشد فزاینده ساخت و سازهای غیراصولی و توسعه شهرنشینی، شاهد تخلیه فاضلاب ها و پسماندهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و بیمارستانی در رودخانه ها هستیم که این امر موجب تیرگی رودخانه ها و غلظت بالای آلاینده ها در حیاتی ترین مایع زندگی شده است. بسیاری از برنامه ریزی های منابع آب در کشورها بر اساس پتانسیل بالقوه منابع آب سطحی می باشد. آگاهی از کیفیت منابع آب یکی از نیازمندی های مهم در برنامه ریزی و توسعه منابع آب و حفاظت و کنترل آن ها می باشد. بدیهی است که برای آگاهی از کیفیت منابع آب و تولید اطلاعات مورد نیاز باید پایش انجام شود. چرا که داشتن اطلاعات جامع، صحیح و قابل اطمینان با دوره های زمانی مناسب می تواند عامل مهمی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باشد. در عصر کنونی گسترش شهرها و احداث واحدهای صنعتی و کشاورزی وابسته به وجود منابع آب کافی به ویژه رودخانه ها بوده است. در این مناطق رودخانه ها نه تنها تأمین کننده مصارف مختل ف آب هستند، بلکه به عنوان مجاری طبیعی در انتقال پساب ها و فاضلاب های تولید شده عمل می نمایند. تخلیه انواع مختلف آلاینده های کشاورزی و صنعتی و پساب های شهری به رودخانه ها باعث شده است که در حال حاضر رودخانه ها به عنوان یکی از کانون های بحرانی از نقطه نظر آلودگی ها مطرح باشند. می توان بیان کرد که کاربری های شهری و کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه تأثیر بسزایی دارد، به طوری که در حوضه هایی با کاربری کشاورزی و شهری بالا، نسبت به حوضه هایی که این کاربری ها در آن ها کمتر است، میزان آلودگی بیشتر است.

کتابی که پیش روی شماست به تفصیل اطلاعات اولیه به منظور یادگیری و کار با نرم افزار QUAL2Kw را در اختیار شما خوانندگان گرامی گذاشته و نیازهای شما در هنگام کار با این نرم افزار را برطرف می سازد. این کتاب حاصل تجارب شخصی نگارنده و هم چنین ترجمه اسناد، راهنماها و مقالات موجود و مرتبط با این مدل می باشد. در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ش ما خواننده گرامی، لازم می دانم از راهنمایی ها و کمک های بی دریغ جناب آقای دکتر عبد الرحیم هوشمند تشکر نمایم که بدون زحمات بی وقفه ایشان انتشار این کتاب میسر نبود.

_______________________________________________________

فهرست مطالب

فصل اول: کیفیت آب

مقدمه

2-1 خواص آب

1-2-1 خواص فیزیکی

1-1-2-1 وزن مخصوص

2-1-2-1 رنگ

3-1-2-1 کدورت

4-1-2-1 بو و طعم

2-2-1 خواص شیمیایی

pH -1-2-2-1

2-2-2-1 سختی

3-2-1 خواص بیولوژیکی

4-2-1 خواص رادیولوژیکی

3-1 کیفیت آب

1-3-1 درجه حرارت

2-3-1 اسیدیته

3-3-1 مواد معلق

4-3-1 شوری

5-3-1 مقدار باقی مانده خشک (TDS)

6-3-1 ترکیب و تجمع نمک های محلول

7-3-1 قلیاییت

1-7-3-1 تعیین قلیائیت آب

7-3-1 آنیون ها

1-7-3-1 کلر

2-7-3-1 سولفات

3-7-3-1 بی کربنات

4-7-3-1 کربنات

5-7-3-1 نیترات

8-3-1 کاتیون ها

1-8-3-1 سدیم

2-8-3-1 پتاسیم

3-8-3-1 کلسیم

5-8-3-1 منیزیم

9-3-1 هدایت الکتریکی

1-9-3-1 ثابت سلول K

2-9-3-1 ضریب دمایی هدایت الکتریکی

3-9-3-1 فاکتورهای تصحیح دمایی

4-9-3-1 ارتباط EC و TDS

10-3-1 آهن

11-3-1 منگنز

12-3-1 عوامل زیستی

13-3-1 منابع آلاینده آب

1-4-1 منبع آلاینده نقطه ای

2-4-1 منبع آلاینده غیرنقطه ای

3-4-1 آلودگی ناشی از فاضلاب های شهری

4-4-1 آلودگی ناشی از فاضلاب های صنایع

5-4-1 آلودگی ناشی از فاضلاب های کشاورزی

 

فصل دوم: مفاهیم شبیه سازی

1-2 تعاریف

1-1-2 سیستمها

2-1-2 مدل ها

3-1-2 شبیه سازی

2-2 چه موقع از شبیه سازی استفاده کنیم؟

3-2 انواع شبیه سازی

1-3-2 شبیه سازی همانی

2-3-2 شبیه سازی نیمه همانی

3-3-2 شبیه سازی آزمایشگاهی 

4-3-2 شبیه سازی کامپیوتری

4-2 فرایند شبیه سازی

5-2 مزایا شبیه سازی کامپیوتری

6-2 معایب شبیه سازی

 

فصل سوم: مدلهای عددی پایش کیفی منابع آب

1-3 مقدمه

2-3 مقایسه خواص مدل های عددی هیدرودینامیک و کیفیت آب

3-3 تقسیمبندی مدلها بر اساس هندسه

1-3-3 مدل های دو بعدی افقی

2-3-3 مدل های دو بعدی عمقی

3-3-3 مدل های یک بعدی

4-3-3 اصول تدوین مدل

4-3 معرفی مدلهای شبیه سازی کیفی رودخانه

1-4-3 مدل Qual2Kw و Qual2E

2-4-3 مدل WASP

1-2-4-3 نگرشی بر سیستم مدل WASP

2-2-4-3 اصول پایه مدل کیفی WASP

3-2-4-3 فرآیند انتقال مدل

4-2-4-3 شبکه مدل

3-4-3 مدل CE-QUAL-W

4-4-3 مدل MIKE

5-4-3 مدل HEC-RAS

6-4-3 مدل WEAP

 

فصل چهارم: آشنایی با مدل QUAL2KW

1-4 هندسه و هیدرولیک مدل

1-1-4 موازنه جریان

2-1-4 خصوصیات هیدرولیکی

1-2-1-4 روش سرریز

2-2-1-4 روش منحنی های سنجه

3-2-1-3 معادله مانینگ

3-1-4 زمان پیمایش

4-1-4 پراکندگی طولی

2-4 مدل درجه حرارت

1-2-4 سطح شار حرارتی

3-4 اجزای اصلی مدل

1-3-4 پارامتر های کیفی و موازنه جرم کلی

2-3-4 واکنش ها

1-2-3-4 واکنش های بیوشیمیایی

2-2-3-4 استوکیومتری مواد آلی

3-2-3-4 اثر دما روی واکنشها

4-2-3-4 واکنش های پارامترهای کیفی

 

فصل پنجم: نحوه کار با مدل QUAL2Kw

1-5 نحوه کار با نرم افزار

2-5 معرفی منوهای نرم افزار

1-2-5 برگه کار QUAL2KW

2-2-5 برگه کار Headwater

3-2-5 برگه کار Reach

4-2-5 برگه کار Reach Rates

5-2-5 برگه کار Initial Conditions

6-2-5 برگه کار Meteorology and Shading

7-2-5 برگه کار Light and Heat

8-2-5 برگه کار Point Sources

9-2-5 برگه کار Diffuse Sources

10-2-5 برگه کار Rates

10-2-5 برگه کار WARNINGS

11-2-5 برگه Hydraulics Data

12-2-5 برگه Temperature Data

13-2-5 برگه WQ Data

WQ Data Min 14-2-5

WQ Data Max 15-2-5

16-2-5 برگه Diel Data

3-5 خروجی های مدل

1-3-5 برگه Source Summary

2-3-5 برگه Hydraulics Summary

3-3-5 برگه Temperature Output

4-3-5 برگه Water Quality Output

5-3-5 برگه Water Quality Minimum WQ Output

6-3-5 برگه Water Quality Maximum WQ Output

7-3-5 برگه Sediment Flux Output

8-3-5 کاربرگ های Diel Water Column, Hyporheic Fluxes

4-5 نمودارهای خروجی

Spatial Charts 1-4-5

Diel Charts 2-4-5

منابع

_______________________________________________________

مشخصات کتاب

عنوان: دانلود کتاب کاربرد مدل QUAL2KW در پایش کیفی منابع آب سطحی

مولف: ساناز شکری (این کتاب به درخواست مولف در سایت بیسین به فروش می رسد)

کارمزد سایت بیسین 0 درصد است.

ایمیل مولف: sanaz.shokri66@yahoo.com

تعداد صفحات: 169

تعداد فصول: 5 فصل

_______________________________________________________

corbeille_propre_vide_box

قیمت 10 هزار تومان

دریافت اینترنتی:

(حجم کل دانلود: 2 مگابایت) - لینک دائمی

درگاه واسط بانکی زرین پال:

 

 

لطفا پیش از پرداخت متن ذیل را با دقت بخوانید:
نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
  • شماره واتساپ: 09190622992-098
  • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools