بخش سوم کیفیت آب - پارامترهای شیمیایی کیفیت آب - TDS، قلیائیت و کدورت آب :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
بخش سوم کیفیت آب - پارامترهای شیمیایی کیفیت آب - TDS، قلیائیت و کدورت آب

3- پارامترهای شیمیایی کیفیت آب

آب بعنوان یک حلال عمومی شناخته شده است و کیفیت شیمیایی آب نیز در ارتباط مستقیم با حلالیت آن می باشد. متغیرهای مهم در مسائل مربوط به کنترل کیفی آب شامل: کل مواد جامد محلول، قلیائیت، سختی، فلوراید، فلزات سنگین (غیر سمی و سمی)، مواد آلی (قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه)، مواد مغذی، چرخه کربن، نیتروژن و فسفر می باشند.

1-3 مقدار کل جامدات محلول (Total dissolved solids: TDS)

مواد محلول از طریق تاثیر آب بر جامدات، مایعات و گازها بوجود می آیند. این مواد با فیلتر کردن، از جدا آب و تصفیه نمی شوند و فقط پس از تبخیر آب، بعنوان جزئی از مواد جامد آن به صورت رسوب باقی می مانند. مواد محلول آب، از نظر ماهوی ممکن است مشتمل بر مواد آلی و یا عمدتاً معدنی باشند. همانگونه که ذکر شد، اندازه گیری مستقیم مقدار کل جامدات محلول آب، پس از جداسازی مواد جامد معلق، به کمک تبخیر آب و وزن کردن آنها امکان پذیر است. وزن رسوب باقیمانده، بیانگر مقدار کل جامدات محلول می باشد.

مقدار TDS، بر مبنی جرم خشک، و بر حسب میلی گرم در لیتر بیان می شود. هدایت الکتریکی آب (EC)، معرف قدرت یونی یک محلول در انتقال جریان برق است، که با واحد میکروموس بر سانتی متر بیان می شود. رابطه تقریبی بین TDS و EC بصورت زیر می باشد، که برای شوری های متوسط صادق می باشد.

TDS =0.64 × EC
2-3 قلیائیت (Alkalinity)
قلیائیت به یون هایی از آب اطلاق می شود که برای خنثی سازی یون های هیدروژن، در واکنش شرکت می کنند. قلیائیت معیاری برای توانایی آب، جهت خنثی سازی اسیدها به حساب می آید. قلیائیت به آب مزه ای تلخ می دهد، لذا در آب شرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصولاً در آبهای طبیعی، سه نوع آنیون، قلیائیت آب را بوجود می آورند که شامل: کربنات (CO32-)، بیکربنات (HCO3-) و هیدروکسید (OH-) می باشد. دیگر نمک های اسید ضعیف مثل برات ها، سیلیکات ها، فسفات ها و آمونیاک (NH3،HS-،H2PO4-،HPO4-2،H2BO3-،HSiO3-) نیز ممکن است به مقدار کم در آبها یافت شود. 
بیشتر آبهای طبیعی، حاوی قلیائیت بیکربناتی هستند و pH آنها کمتر از 2/8 تا 4/8 می باشد.
ترکیباتی که بر قلیائیت آب اثر می گذارند، از طریق موارد ذیل ایجاد می گردند:
الف- تجزیه مواد معدنی موجود در خاک یا اتمسفر،
ب- تجزیه میکروبی مواد آلی،که باعث تولید موادی نظیر سولفید هیدروژن و آمونیاک می شوند،
ج- شوینده ها، کودهای شیمیایی و حشره کش ها، که باعث تولید موادی نظیر فسفات می شوند.
اندازه گیری قلیائیت به کمک تیتراسیون آب، با یک اسید و تعیین اکی والان هیدروژن صورت می پذیرد. قلیائیت بر حسب میلی گرم در لیتر CaCo3 بیان می شود.
1-2-3 انواع قلیائیت:
1. قلیائیت ساده (که به آن قلیائیت نسبت به فنل فتالئین می گویند).
2. قلیائیت کل (که به آن قلیائیت نسبت به متیل اورانژ می گویند).
2-2-3 محدودیت های ناشی از قلیائیت آب:
- یکی از اثرات منفی قلیائیت، طعم تلخی است که به آب می دهد. 
- همچنین در آب قلیائی، می تواند واکنش هایی بین عامل قلیائیت و بعضی از کاتیون های محلول در آب رخ دهند و در اثر آن رسوب تولید می شود. رسوب حاصله از این واکنش ها می تواند باعث مسدود شدن لوله ها و دیگر تاسیسات شبکه آبرسانی شود. 
- هرچه قلیائیت ساده کمتر، و قلیائیت کل بیشتر باشد، pH آب نیز کمتر خواهد بود. و هرچه قلیائیت ساده، بیشتر شود، pH آب نیز بیشتر می گردد. زیرا قلیائیت ساده معرف غلظت یون های هیدرواکسید و کربنات است که در pH های خیلی قلیایی، دارای غلظت قابل توجه هستند.
3-2-3 اهمیت قلیائیت در صنعت و تصفیه آب:
- در سیستم های صنعتی، اگر قلیائیت کل آب های مورد استفاده در دیگ های بخار، زیاد باشد، در داخل این دیگ ها، گاز CO2 تولید می شود و این گاز که وارد خطوط لوله بخار شده و باعث خوردگی می گردد. همچنین قلیائیت زیاد آب های دیگ بخار، به علت حضور غلظت زیاد OH-، باعث شکنندگی قلیایی خواهد شد. علاوه بر آن، قلیائیت زیاد در دیگ بخار، باعث حمل مواد (Carry Over) می شود. 
- علاوه بر دیگ های بخار، در سیستم های خنک کننده نیز، قلیائیت کل آب باعث خورندگی و یا رسوبگذاری می شود.
معیارهای خوردگی آب 
- مقدار قلیائیت آب در تصمیم گیری نسبت به انتخاب روش نرم سازی (حذف قسمتی از املاح محلول آن) آب نقش مهمی دارد. روش نرم سازی (بوسیله آهک و سود) پارامتری است که بسیار بستگی به قلیائیت دارد.

- در آبهای طبیعی، قلیائیت به عنوان عامل تامپونی در آب عمل می کنند و لذا هرچه قلیائیت آب بیشتر باشد، شدت تغییرات pH (در برابر افزایش اسید یا باز)، کمتر خواهد بود.
- در تصفیه فاضلاب، قلیائیت آب در فرایندهای تصفیه (از قبیل انعقاد و لخته سازی) کاربرد دارد و باید به مقدار کافی وجود داشته باشد، تا اینکه ترکیبات اسیدی حاصل از مواد لخته ساز یا منعقدکننده را خنثی سازد و همچنین تغییرات شدید pH آب را کنترل کند.
- قلیائیت به عنوان شاخصی برای ارزیابی ظرفیت تامپونی فاضلابها می باشد و در کنترل خورندگی آب و فاضلاب ها بکار می رود.
4-2-3 قلیائیت زدایی (Dealkalization) 
معمولاً شرایط بهره برداری در صنعت نظیر دیگ های بخار و یا سیستم های خنک کننده، لازم می نماید که مقادیر سختی و قلیائیت آب کاهش داده شوند، ولی حذف دیگر املاح لازم نمی باشد. 
کاهش سختی آب بوسیله زئولیت، باعث کاهش قلیائیت آب نمی شود. از سوی دیگر، نمک زدایی آب تاسیسات صنعتی نیز هزینه زیادی دارد. در چنین شرایطی فرایند قلیائیت دزایی بکار برده می شود. 
قلیائیت دزایی عبارتند از: 1- روش زئولیت سدیم/ زئولیت هیدروژن (جریان تقسیم شده)، 2- روش زئولیت کلرید-آنیونی و 3- روش کاتیون گر ضعیف، 4- تزریق اسید.
×

راهنماي حل مشکل دانلود: با توجه به اخلال درايو گوگل در ايران از آي پي ديگر کشورها براي دانلود فايل ها استفاده کنيد.آب های زیرزمینی - مبانی و مفاهیم و پروژه های تخصصی

آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی علی رقم آنکه بخش مهم ذخایر طبیعی آب شیرین جهان را تشکیل می دهند، به دلیل ماهیت پنهان از چشم خود، همواره بیشترین فشار ها را در استفاده های بی رویه بر خود تحمل کرده و تنش اساسی بیلان داشته های آبی یک محدوده در این بخش رخ داده است. مدل ها و شبیه سازهای کامپیوتری شناخته شده ای در این زمینه وجود دارد که از گستردگی کاملی به منظور مطالعات و مدیریت برخوردار است.آب های سطحی - مبانی و مفاهیم و پروژه های تخصصی

آب های سطحی، اگرچه در دسترس ترین منابع برای بشر محسوب می شوند، اما از نظر پایدار بسیار آسیب پذیر و در عین حال بیشترین آلودگی را دریافت و حمل می کنند. همچنین حوادث شدید آب و هوایی مشخصا و حدقل به صورت بصری، بیشتر بر روی این دسته از منابع قابل شناسایی است. شناخت درست آب های سطحی با روش های هیدرولوژیکی یکی از اهداف ماست.آب های زیر سطحی - مبانی و مفاهیم و پروژه های تخصصی

آب های زیر سطحی،اهمیت بسیار زیادی در ارتباط یابی بین منابع آب و گیاهان دارند. خشسالی ها و ترسالی ها در این مفهوم خود را بیشتر برای انسان نشان می دهند. در عین حال مهم است که بدانیم اندرکنش آب های زیرزمینی و آب های سطحی بر اساس وضعیت لایه ای که آب های زیرسطحی در آن واقع شده است روی می دهد. شناخت درست آب های سطحی با روش های هیدرولوژیکی یکی از اهداف ماست.برنامه نویسی منعطف به زبان پایتون

عنوان مهندسی برازنده فردی است که با معادلات یک علم آشنایی مشخصی داشته باشد. آشنایی با معادلات و مفهومات علم هیدرولوژی امکان کار با زبان های اسکریپت منعطفی چون پایتون را فراهم می کند که در نتیجه بسیاری از مسائل و مشکلات تخصصی و استثنا در مهندسی آب، امکان حل دقیق و کامپیوتری را پیدا کنند.دریافت داده های مکانی پرکاربرد در مهندسی آب

بخش مهمی از خطا در محاسبات مهندسی، منتشر شده از داده های پایه ضعیف است. در این بخش می توانید به مجموعه گسترده ای از داده های مکانی چه در فرمت رستری و چه وکتوری، به منظور استفاده در نرم افزارهای مهندسی دسترسی داشته باشید. به مجموعه به مرور زمان افزوده می شود. همچنین محتوای پیشین در صورت امکان بروزرسانی می شود.دریافت داده ها و اطلاعات پرکاربرد در مهندسی آب

دامنه وسیع داده ها و اطلاعات محیطی، الزام به دسترسی مطمئن و بروز از این آمار و اطلاعات را نشان می دهد. با توجه به گستردگی منابع دستیابی به داده در سطح اینترنت، ما در اینجا مجموعه بزرگی از داده ها را جمع آوری کرده ایم. شما می تواند به همراه توصیحات به این محتوا دسترسی داشته باشید.آمار آنلاين-مقايسه اي بارش در حوضه هاي اصلي کشور

منبع: وزارت نيرو - اين نمودار ممکن است براي دقايقي به دليل بروزرساني غير فعال شود

توجه: احتمال عدم بروزرسانی به علت محرمانه شدن منابع داده


بروز شده در: 1400/07/17

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 16 مهر سال آبي 1401-1400 بالغ بر 3 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 4 ميليمتر) 25 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 3 ميليمتر) 0 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 16 مهر معادل 4.944 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
  • شماره واتساپ: 09190622992-098
  • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools