راهنمای دانلود داده های بارش تجمعی 6 ساعته کل کشور :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
راهنمای دانلود داده های بارش تجمعی 6 ساعته کل کشور

معرفی ایستگاه های سینوپتیک

ایستگاه سینوپتیک ایستگاه هایی هستند که بطور همزمان در سراسر دنیا بر اساس ضوابط و مقررات سازمان جهانی هواشناسی بطور 24 ساعته موظف به اندازه گیری و تهیه پارامترهای جوی و ارسال آنها در شبکه مخابراتی، به ترتیب سه ساعت به سه ساعت بنام سینوپ و ساعت به ساعت به نام متار می باشند و برحسب مورد استفاده دارای انواع مختلف هستند.


ایستگاهه ای سینوپتیک :1- اصلی 2- تکمیلی 3- فرودگاهی

دستورالعمل نصب ایستگاههای هواشناسی

انتخاب محل زمین ایستگاههای هواشناسی


با عنایت به مراتب ذکر شده، اهمیت استاندار در امور انتخاب زمین مناسب و طریقه نصب ادوات مشخص می گردد. تدارک و تهیهمحل مناسب برای جایگاه سکوی ادوات و نصب درست و نگهداری ، امری مهم است چون پایه واساس کلیه پارامترهای جوی اخذ شده می باشد بنابراین محل یک ایستگاه بایستی در قطعهزمینی نسبتا" مسطح و باز و فاقد هر نوع مانع بوده و به روی ای زمین ساختمانهواشناسی و سکوی ادوات احداث شود.


لازم به ذکر است که ضرورتی ندارد که محل سکو صد در صد تخت باشد بلکه بایستی با توجه به عوارض طبیعی زمین شیب احتمالی راتا حدود 40% الی 50% تعدیل نموده و سکو را احداث کرد و بر طبق توصیه های سازمانهواشناسی جهانی WMO موقعیت قرار گرفتن و ارتفاع از سطح زمین کلیه دستگاههایهواشناسی بر روی سکو باید در سراسر انواع ایستگاهای شبکه مشابه و یکسان باشد و درهنگام احداث ایستگاه بایستی توجه کرد که از حداقل سیمان و بتون سطحی استفاده شودوارتفاع، اقطار و رنگ پایه (لوله یا نبشی) و تورهای حصار ادوات هماهنگ و بطور یسکانبوده تا خطاهای ناشی از گرمای ویژه اجسام جنبی ادوات در محیط سکو تا حد امکان بهیکدیگر نزدیک بوده تا آمارهای بدست آمده از ایستگاههای مختلف قابل مقایسه و محاسبهگردد. برای این منظور سکوهای هواشناسی از نقطه نظر اندازه، محصور بودن، طرز قرارگرفتن، ارتفاع پایه ادوات و دستگاههایکسان گردد و محل ایستگاه باید طوری انتخاب شودکه دیده بانی اوضاع جوی از آن محل معرف هوای منطقه وسیعی از آن محیط است که فاصلهسکوی ادوات باید از موانع فاصله مناسب داشته باد تا پارامترهای جوی اندازه گیریواقعی و صحیح باشد.


فاصله سکوی ادوات بایستی به نسبت ارتفاع یک و فاصله ده از موانع مجزا مثل ساختمانهای منفرد، کوچک یا درختان باغچه وخیابان حد وسعت کم و در یک یا چند نقطه محدود، با مساحت کم فاصله داشته باشند و ازساختمانهای بلند و مساحت زیاد که بیش از نیمی از دو ضلع یک زاویه از پلاتفرم را تحتتاثیر قرار می دهند به نسبت یک ارتفاع و بیست فاصله از آن مانع دور شود و سکویادوات هواشناسی بایستی از تاسیساتی که در زمین ایجاد لرزش می کنند مثل محل عبورکامیونهای سنگینی جاده های اتوبان و خطوط آهن و در فرودگاهها نزدیک محل فرودهواپیما و امثال آن، همچنین کو هستانها و اطراف ایستگاه حالت کریدور هوائی را پیدانکند و یا در عمق گودیها که کوههای اطراف مانند دیوار آنرا پوشانده باشد.


سکوی ایستگاه سینوپتیک

1- سکوی استاندارد ایستگاه های سینوپتیک در ابعاد 26*26 متر بوده که بایستی سطح آن کاملا هموار, فاقد هر نوع پستی و بلندی و در حالت طبیعی زمین و با توجه به عوارض طبیعی زمین با شیب ملایم باشد واگر شیب زمین زیاد باشد بایستی بنابر اظهار فصل قبلی تا حدود مشخص شده تعدیل گردد

2- پایه های حصار از لوله نبشی نمره 4یا 5 که ارتفاع آن از سطح زمین 5/1 متر و به فاصله دو متر از همدیگر نصب گردند

3- توری حصار بایستی از شبکه 4*4 یا 5*5 تدارک گردد

4- گذرگاه ها بایستی به صورت منفصل ونا پیوسته و بعرض حداکثر 50 سانتی متر احداث شود که فاصله هر قطعه حداقل 30سانتیمتر باشد.

5- سطح پلتفرم بایستی از خاک طبیعی محلبوده و از شن ریزی و هر گونه تغییر اساسی خودداری گردد.

6- سطح پلتفرم باید از خار و خاشاک وعلفهای هرز غیر طبیعی پاک سازی شود.

7- پوشش گیاهی داخل سکو های هواشناسی وپلتفرم در محیط هایی که در شرایط کلی محیط سبز است مثل گیلان و مازندران بهمان صورتو بدون تغییر باشد و فقط نباید ارتفاع گیاهان از 10 سانتی متر بیشتر باشد .

8- در مناطق خشک و نیمه خشک باید پلتفرم پاکسازی و از خار و خاشاک و پوشش گیاهی غیر طبیعی پاکسازی گردد.

9- ردیف اول از سمت شمال از شرق به غربباد نمای پاندولی باد نگار و بادنمای الکترونیکی بوده که در ارتفاع استاندارد 10متر نصب می شود .

10- ردیف دوم ادوات مربوط به پناهگاه (جعبه اسکیرین) می باشد که ارتفاع پایه از سطح زمین 170 سانتی متر می باشد . بایستییک پله دو طبقه که حداکثر ارتفاع آن 70 سانتی متر باشد جهت سهولت قرائت سایکرومتردر کنار آن نصب می گردد.

11-ردیف سوم ادوات در سمت شرق سکوی برفدر ابعاد 100*100 سانتی متر احداث می شود ارتفاع سکو نباید از 15 سانتی متر بیشترباشد .

12- روبروی سکوی اندازه گیری برف تازه بارانسنج قرار دارد که ارتفاع آن از سطح زمین 100 سانتی متر است

13- در سمت غرب ردیف سوم دستگاه باران نگار قرار دارد که ارتفاع سطح دهانه تا زمین 200 سانتی متر می باشد.

14- ردیف چهارم به ترتیب از شرق به غرب دستگاه تشعشع سنج الکتریکی ارتفاع کمی تا سطح زمین 135 سانتی متر


دستگاه اکتینو گراف ارتفاع کفی تا سطح زمین 135 سانتی متر

دستگاه آفتابنگار ارتفاع کفی تا سطحزمین 135 سانتی متر

دستگاه بادنگار مکانیکی ارتفاع فنجان تا سطح زمین 200 سانتی متر


15- کرت دماسنج های خاک در جنوب شرقیدر ابعاد 6*4 متر که توسط یک دیوار بتونی بعرض و ارتفاع 15 سانتی متر محصور می گرددداخل کرت بایستی از هر گونه سنگ پاک سازی شوند و ترمومترهای عمق خاک به ترتیب ازغرب به شرق 100، 50 ،30 ، 20 ، 10 ، 5 سانتی متری و ترمومترهای حداقل و حداکثر خاک نصب و تعبیه می گردد.

16- محل طشت تبخیر در سمت جنوب غربی بوده که بایستی پایه زیرین طشت از حداقل بتون ریزی که ارتفاع حداکثر آن 15 سانتیمتر که به صورت چهار مثلث کوچک احداث شود که به سادگی هوا از آن عبور کند و پایه چوبی طشت بر روی آن قرار می گیرد و همواره بایستی توجه شود که زیر طشت باز بوده وهوا جریان داشته باشد و همچنین از ارتفاع زیاد نیز پرهیز گردد.

17-شیر آب از طشت فاصله داشته و ازقرار دادن شیر بر روی طشت پرهیز گردد و ضروریست در کلیه ایستگاه های تبخیر سنجی یک منبع ذخیره آب قرار داده شود که جهت تامین آبهای لازم از آب همدما استفاده گردد.

18- جهت روشنایی محوطه پلتفرم می توانبا قرار دادن چهار چراغ روشنایی دو چراغ در روی ضلع شمالی دو چراغ در ضلع جنوبی بافواصل مساوی و یا چهار چراغ در چهار گوشه پلتفرم استفاده گردد.

19- کلیه پایه های حصار و ادوات بایستی به رنگ سفید رنگ آمیزی گردد.

20-بازرسی سالیانه از کلیه ایستگاه های سینوپتیک توسط بازرسین فنی مناطق ضروری می باشند

21- پلتفرم ایستگاه های سینوپتیک اقلیم شناسی و غیره بایستی هر سال رنگ آمیزی ، پاکسازی و باز سازی گردد.

___________________________________________________________

راهنمای دریافت داده های تجمعی 6 ساعته و 24 ساعته

نکته: توجه داشته باشید که در حال حاضر لیست ایستگاه های زیر در دسترس است:


Parsabad | 40700 

Maku | 40701 

Khoy | 40703 

Ahar | 40704 

Tabriz | 40706 

Ardebil | 40708 

Sarab | 40710 

Orumiyeh | 40712 

Maragheh | 40713 

Mianeh | 40716 

Bandar-E-Anzali | 40718 

Rasht | 40719 

Maravehtappeh | 40721 

Bojnurd | 40723 

Mahabad | 40726 

Saqez | 40727 

Zanjan | 40729 

Qazvin | 40731 

Ramsar | 40732 

Nowshahr | 40734 

Babolsar | 40736 

Gharakhil | 40737 

Gorgan | 40738 

Shahrud | 40739 

Quchan | 40740 

Sarakhs | 40741 

Sabzevar | 40743 

Mashhad | 40745 

Sanandaj | 40747 

Tehran (Mehrabad Airport) | 40754 

Semnan | 40757 

Torbat-E Heydariyeh | 40762 

Kashmar | 40763 

Kermanshah | 40766 

Hamedan (Airport) | 40768 

Arak | 40769 

Ilam | 40780 

Khorramabad | 40782 

Aligudarz | 40783 

Kashan | 40785 

Khur-Va-Biabanak | 40789 

Tabas | 40791 

Ferdows | 40792 

Safiabad (Dezful) | 40794 

Shahrekord | 40798 

Esfahan | 40800 

Birjand | 40809 

Ahvaz | 40811 

Masjedsoleyman | 40812 

Abadeh | 40818 

Yazd | 40821 

Nehbandan | 40827 

Zabol | 40829 

Abadan | 40831 

Omidiyeh (Aghajari) | 40833 

Dogonbadan | 40835 

Yasuj | 40836 

Kerman | 40841 

Shiraz | 40848 

Sirjan | 40851 

Baft | 40853 

Bam | 40854 

Zahedan | 40856 

Bushehr (Coastal) | 40857 

Fasa | 40859 

Bandar-E-Dayyer | 40872 

Bandarabbas | 40875 

Kahnuj | 40877 

Saravan | 40878 

Iranshahr | 40879 

Kish Island | 40882 

Bandar-E-Lengeh | 40883 

Siri Island | 40889 

Abumusa Island | 40890 

Jask | 40893 

Konarak (Airport) | 40897 

Chahbahar | 40898 


لینک ورود به سایت


1- ابتدا با استفاده از لینک بالا، وارد سایت مد نظر (داده های RBSN) شوید. سپس مطابق تصویر زیر از کلمه user به عنوان نام کاربری و رمز استفاده نمایید.2- اکنون با انتخاب زیرشاخه ها مطابق تصویر زیر به لینک داده های سینوپتیک برسید.3- در نهایت با تنظیم بازه زمانی مد نظر خود و انتخاب ایستگاه از شاخه های سمت چپ پنجره حاضر، مطابق شکل زیر اقدام به دریافت اطلاعات و سپس ذخیره آن با استفاده از منوی خروجی اکسل کنید.توجه داشته باشید که داده های بارش 6 ساعته در ستون rrr و داده های بارش 24 ساعته در ستون rrr24 ذخیره شده است.


لینک ورود به سایت


بعلاوه نگاه کنید به:


 راهنمای فارسی دانلود داده ماهواره - اکسل و فایل.
نظرات (۱)

 • آواتار کامنت یاس

  داده های RBSN چیه؟

   

  • آواتار مدير سايت:

   در توضیحات ذکر شده

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

 • www.Basin.ir@gmail.com
 • بهزاد سرهادي
 • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
 • شماره واتساپ: 09190622992-098
 • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools