پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم آب :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم آب

   
    امروز با فارغ التحصیلی جمع کثیر دانشجویان سالهای گذشته و حال، با گذر از کمی گرایی دیگر صرف وجود مدارک دانشگاهی حرف اول را در بازار کار نمی زند؛ بلکه سنجش دیگری ملاک؛ و شایسته سالاری به ناچار! باب خواهد شد.
    بنابراین از جمله مهمترین تصمیمات در طول دوره کارشناسی ارشد مهندسی علوم آب، انتخاب دقیق موضوع پایان نامه می باشد. زیرا با تصویب این موضوع تمامی تلاش های دانشجو در زمینه مدل ها و نرم افزار ها و علوم مرتبط با آن جمع خواهد شد. این مهم بدون توجه به علایق، استعدادها، لوازم و امکانات و داده های موجود، دسترسی به مدل ها و نرم افزارها، همراستایی با نظرات اساتید، اهمیت و کارایی موضوع با توجه به نیازهای واقعی صنعت آب و... نتیجه مطلوبی را در بر نخواهد داشت. پس موضوعات ذکر شده در این پست بهتر است تنها به عنوان ایده های اولیه برای دانشجویانی که احساس مبهم بودن و عدم توانایی تصمیصم گیری در این زمینه را دارند تلقی گردد؛ که البته همین امر میتواند سبب تولید ایده های ناب و خلاقانه ای گردد که به دنبال آن مقالات ارزشمند و تحقیقات بایسته ایی استخراج گردد.
 
موضوعات پیشنهادی برای مهندسین علوم آب
منابع آب، هیدرولوژی، سیل و خشکسالی
 • روش های جدید استحصال آب
 • اثرات تغییر اقلیم (Climate Change) بر منابع آب
 • مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی
 • مدیریت خطرپذیری (ریسک) خشکسالی و سیلاب
 • فرایندهای حاکم بر تغییرات اقلیمی (Climate Variation) موثر بر منابع آب
 • اثر پدیده احتمالی تغییر اقلیم بر پهنه‌های مستعد طرح های آبی
 • برآورد و پیش‌بینی خشکسالی ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، مدل های ریاضی و …)
 • برآورد و پیش‌بینی سیلاب ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، مدل های ریاضی و …)
 • سازه‌های کنترل سیل
 • دبی و پهنه بندی سیلاب
 • سیستم‌های هشدار سیل
 • برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
 • تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
 • منابع آب و آمایش سرزمین
 • بهره برداری از آب های غیر متعارف
 • بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 • مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها
 • انتقال بین حوضه ای آب
 • علل و عوامل وقوع و تشدید سیلاب در مناطق مختلف کشور
 • روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 • بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل
 • محاسبه ضریب سیل خیزی منطقه با استفاده از gis
 • تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 • نقش gis در پیش بینی و آمادگی در مقابل خطر سیل
 • استخراج هیدروگراف سیلاب رودخانه با استفاده از gis
 • نقش فعالیت های آبخیزداری (یا یک فعالیت خاص) در کاهش اثرات منفی خشکسالی (یا کاهش سیل خیزی)
 • کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سازه های بالادستی
 • نقش سدهای تأخیری در کنترل سیلاب
 • کاربرد GIS و RS در تحلیل سیلاب
 • کاربرد GIS در کنترل سیلاب شهری
 • کاربرد مدل SWMM در برآورد رواناب
 • کاربرد مدل AGREE method در مدیریت مسیل ها
 • مدل های هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی
 • کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد
 • کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی پیک سیلابی
 • تعیین حریم کیفی آبخوان
رسوب
 • روش های رسوب‌زدایی و لایروبی
 • بررسی تطبیقی روش های برآورد رسوب
 • روش های برآورد رسوب
 • رسوب‌گذاری و روش های کنترل آن
 • رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 • روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 • روش های تخلیه فیزیکی رسوبات
 • توسعه مدل های ریاضی رسوبگذاری در مخازن
 • روش های نوین اندازه‌گیری سطح رسوب
 • رسوبگذاری و فرسایش در اثر احداث سازه‌های ساحلی
آب های زیرزمینی
 • تدوین سیستم پایش کیفی منابع آب های زیرزمینی و قنوات
 • پیش بینی سطح ایستابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 • کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی
 • بررسی افت سطح آب زیرزمینی و مشکلات ناشی از آن
 • منطقه بندی آبخوان
 • کاربرد مدل داده های ترکیبی  در پیش بینی سطح آب زیرزمینی
 • بررسی و تعیین تغییرات سطح آب زیرزمینی در یک آبخوان یا حوضه
 • بررسی و تخمین آسیب پذیری آب زیرزمینی
 • بررسی آلودگی های مختلف (میکروبی، نیترات، و …) سفره های آب زیرزمینی
 • بررسی علل و عوامل شور شدن منابع آب زیرزمینی
 • ارائه و بررسی راهکارها جهت رفع و یا جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی
 • تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 • شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود (GMS,MODFLOW,…)
 • ارزیابی کمی و کیفی آب های زیرزمینی در یک محدوده مطالعاتی
 • ارزیابی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی
 • ارزیابی آسیب پذیری کیفی سفره آب های زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود و تکنیک های GIS
مدیریت آب، قوانین و مباحث اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی
 • ارزش‌گذاری آب در اقتصاد ملی
 • ارزیابی تطبیقی اقتصادی طرحهای اجرا شده آب
 • مسایل حقوقی منابع آب
 • مدیریت کیفی آب
 • آب و محیط زیست
 • آب و کشاورزی
 • آب و صنعت
 • منابع آب و آمایش سرزمین
 • اقتصاد آب، ارزش گذاری، تأمین اعتبار، مشارکت های مردمی و دولتی
 • مسائل اجتماعی و بهداشتی آب، آب و سلامت جامعه
 • فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
 • بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 • انتقال بین حوضه ای آب
 • اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
 • روش های واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی رقابتی و چگونگی ایجاد ظرفیت های موردنیاز
 • روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 • بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • مدیریت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط تلفیق آبهای سطحی و زیرزمینی
 • تحقیق در مورد روش های تعیین ارزش ذاتی و واقعی آب (از دیدگاه اقتصادی) و نحوه محاسبه قیمت آب (از دیدگاه مالی) در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • بازنگری و اصلاح نظام اقتصادی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • بررسی بازار آب
 • استفاده از آبهای غیرمتعارف در آبیاری (پساب، آب دریا، آبهای شور و لب شور و… ) از دیدگاه تامین و تخصیص منابع
 • تدوین سیستم ارزیابی کیفی منابع آب
 • راهکارهای تقویت مشارکت مردمی (و جوامع محلی)
 • بررسی تطبیقی حقوقی و قانونی و ارائه الگوهای مناسب
 • تدوین سیستم جامع ارزیابی طرح های آبی
 • تعیین ارزش اقتصادی آب از دیدگاه زیست‌محیطی آب در پهنه‌های مستعد طرح های آبی
 • مدیریت منابع آب شهری
 
آبیاری
 • راهکارهای افزایش راندمان آبیاری
 • روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 • مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 • بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • نوآوری در بهینه نمودن ظرفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • اتوماسیون سازه‌های کنترل و تنظیم آب در کانالهای اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • تحقیق در مورد فنآوری های شبکه‌های آبیاری
 • طراحی سیستم های تلفیقی توزیع ثقلی و تحت فشار در شبکه‌های آبیاری
 • شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 • کم آبیاری
 • بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • تأسیسات بهینه اندازه‌گیری کمیت آب در شبکه‌های آبیاری
 • اثرات جریان غیرماندگار در کانال های آبیاری و چگونگی کنترل و مدیریت مناسب آنها
 • بررسی کاویتاسیون و روش های جلوگیری از آن در داخل شیار دریچه‌ها، شیرها و مجاری تحت فشار
 • آبیاری با آب شور و شیرین
 • آبیاری با آب های نامتعارف
 • برآورد نیاز آبی یک گیاه برای یک منطقه
 • بررسی اثر مواد جاذب رطوبت در تأمین آب گیاه
 • معرفی و بررسی روش های نوین آبیاری و تجهیزات جدید
 • بررسی عملکرد هیدرولیکی انواع روش های آبیاری سطحی در دبی های مختلف
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 • مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری
زهکشی
 • روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 • مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 • بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • نوآوری در بهینه نمودن ظرفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • اتوماسیون سازه‌های کنترل و تنظیم آب در کانالهای اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 • بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 • مبانی طراحی و مدیریت شبکه های زهکشی
 • مسایل پیش رو در زهکشی ایران
 • زهکشی و احیاء اراضی
 • راهنمای طراحی و انتخاب فیلتر زهکش و بررسی کارآیی فیلترهای انتخاب شده در پروژه ها
 • بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی جهت نصب زهکش
 • بررسی افزایش محصول و کارآیی آب با کنترل سطح ایستابی و زهکشی
 • بررسی راندمان و کارآیی شبکه های زهکشی
آبخیزداری و حفاظت آب
 • انتقال بین حوضه ای آب
 • مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها
 • روش های جمع آوری و حفاظت آب (دانش بومی و روش های نوین)
 • روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 • سازه‌های حفاظت سواحل
 • عیین حریم کیفی آبخوان
محیط زیست، کیفیت و آلودگی آب
 • راهکارهای کنترل آلودگی های منابع آب و احیای توان از دست رفته آنها
 • اثرات سوء منابع و نوع آلاینده‌های منابع آب بر محیط‌زیست
 • فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آلاینده‌ها در منابع آب
 • فنآوری های نوین در مدیریت زیست‌محیطی منابع آب
 • ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح های توسعه بر منابع آب
 • کیفیت آب کشاورزی و شرب
 • مدیریت کیفی آب
 • بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 • تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
 • راهبری تصفیه خانه های آب و پساب
 • آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
 • استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)
 • تثبیت لجن های حاصل از تصفیه آب و پساب
 • دفع و استفاده مجدد از پساب
 • استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
 • عوامل موثر بر تغییر کیفیت منابع آب
سد و شبکه
 • آب‌شویی مخازن سدها
 • مطالعات ژئو تکنیکی ساختگاه سد
 • مطالعات هیدرولیکی سازه سد
 • نشست و تغییر شکل در سد
 • کاربرد GIS در سد سازی
 • مطالعات مخزن سد
 • کنترل تراوش در بدنه و پی سد
 • ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش
 • فناوری های نوین در صنعت سد سازی
 • هیدرولوژی و مدیریت منابع آب در سد سازی
 • کاربرد مهندسی ارزش در صنعت سد سازی
 • روش های پایدارسازی دیواره‌های مخازن و تکیه‌گاهها و بهسازی پی سدها
 • روش های نوین تحلیل دینامیکی سدهای خاکی
 • آبگیری غیر کنترل شده و تاثیر آن بر پایداری سدهای خاکی
 • ارزیابی عملکرد تجهیزات هیدرومکانیکی سدهای ایران
 • تهیه نرم‌افزارهای کاربردی رفتارسنجی سدها
 • روش های بهبود رفتارسنجی سدها
 • روش های نوین اجرای سدهای خاکی
 • روش های نوین اجرای سدهای بتنی
 • مدیریت و روش های بهره‌برداری، تعمیرات، نگهداری و ایمنی سدها و ارائه راهکارهای بهینه
 • بررسی ناهنجاری های ژئوتکنیکی سازه سدها و ارائه راهکارهای مناسب علاج‌بخشی به منظور ترمیم و بهسازی
 • تطبیق نتایج روش های آنالیز سدهای خاکی و مجموعه مدل ها با رفتار واقعی از طریق رفتارسنجی
 • سازه‌های هیدرولیکی سدها و تأسیسات آبی
 • تدوین و توسعه نرم‌افزارهای مهندسی در زمینه نحوه طراحی بهینه و پیش‌بینی مشکلات هیدرولیکی سدها و تاسیسات آبی
 • بررسی ناهنجاری های هیدرولیکی تأسیسات سدها و ابنیه آبی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل آنها با اندازه‌گیری های میدانی و رفتارسنجی
 • تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 • بررسی پدیده آبشستگی و حفره آبکند در پایاب تاسیسات آبی و ارائه روابط و معیارهای طراحی بهینه
 • تدوین و توسعه مدل های ریاضی شکست سد
 • بهینه‌سازی ابعاد و اندازه سازه‌ها با استفاده از مهندسی ارزش
 • مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 • بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 • بررسی اثرات واکنش قلیائی سنگدانه های مصرفی در بتن سدها
 • الگوی مناسب بهره برداری از سد و شبکه
 • بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
 • کاربرد مواد ژئوسنتتیک در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
 • روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 • مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 • بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 • بازسازی و نوسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 • مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری
 • کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سد های بالادستی
 • تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 • کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد
سازه های آبی و تأسیسات هیدرولیکی
 • تأثیر تغییر فرم بر پایداری سازه‌های هیدرولیکی
 • معیارهای طراحی برای پایداری
 • آب‌شستگی در اطراف سازه‌ها و روش‌های کنترل آن
 • رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 • سازه‌های کنترل سیل
 • شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 • مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 • بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 • تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 • بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی، منابع آب، رسوب، محیط زیست، مصالح و مشخصات سازه ای و معماری سازه های باستانی
 • بررسی نظام های روشهای بهینه بهره برداری، نگهداری و بازسازی سازه های آبی باستانی
 • نحوه هوادهی در تونلهای طویل انتقال آب
 • روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های استغراق و آرامش
 • روش های سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 • فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 • راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌های آبی در مقابل آبشستگی موضعی و بررسی اثرات آن
مهندسی رودخانه
 • کاربرد مصالح خاص و محلی در کارهای مهندسی رودخانه
 • تدوین و توسعه مد لهای ریاضی و نرم‌افزارهای مهندسی رودخانه
 • مدیریت آلودگی و حریم کیفی رودخانه
 • پهنه‌بندی حریم بستر رودخانه و کاربری اراضی
 • روش های جدید و بدیع در بهسازی وضعیت  (Rehabilitation)رودخانه‌ها
 • فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 • ارزیابی عملکرد  فنی- اقتصادی و زیست‌محیطی سازه‌های موجود رودخانه‌ای کشور
 • عوامل تشدید فرسایش و رسوبگذاری رودخانه‌ها
 • روشهای سازه‌ای و غیر سازه‌ای مهار فرسایش و حفاظت کف و کرانه‌ها
 • ابعاد هندسی، فرم بستر و شکل رودخانه
 • دبی و پهنه بندی سیلاب
 • روش های بیوتکنیک در مهندسی رودخانه
 • مدیریت بهره‌برداری از رودخانه در شرایط خشکسالی
 • کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
 • روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 • تحلیل و طبقه‌بندی خصوصیات مورفولوژیک رودخانه‌های ایران
 • تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه پس از دخل و تصرف در آنها از جمله احداث سدها، تغییر کاربری زمینهای اطراف آنها و تبعات ناشی از این‌تغییرات
 • اثر برداشت مصالح رودخانه‌ای و لایروبی در بستر و حریم رودخانه‌های کشور
 • تحقیقات صحرایی خاص در رودخانه‌های کشور
 • روش های پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌های فصلی و دائمی
موارد دیگر
 • فرسایش سواحل و بستر و روش های کنترل آن
 • کاربرد مدلهای فیزیکی و ریاضی در شاخه های مختلف مهندسی آب
 • مدلهای با مقیاس کوچک
 • واسنجی، بررسی و تأیید مدل های ریاضی در گرایش های مختلف
 • به زراعی و کم آبی
 • معرفی، واسنجی (کالیبراسیون) و بررسی کارآیی فن آوریهای نوین (نمونه برداری،پایش، حذف آلاینده ها، سنجنده ها و…  )
 • مدیریت فنی و اقتصادی تجهیزات صنعت آب
 • توسعه و ساخت تجهیزات تحقیقاتی و اندازه‌گیری صحرایی و آزمایشگاهی
 • روش های نوین در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها در مهندسی آب
 • کاربرد ابزار نوین (RS,GIS) در هیدرولوژی و منابع آب
 • پایگاه های اطلاعاتی و پردازش داده‌ها (هیدروانفورماتیک)
 • معرفی و بررسی یکی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب و انجام پروژه نمونه توسط آن
 • با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
نظرات (۲)

 • آواتار کامنت قیمت خانه وبسايت

  عالی بود ممنون

 • آواتار کامنت ملک یابی وبسايت

  سلام - آیا کلیه کارها را خودتان انجام میدهید

  ارادتمتمند - ملک یابی

  • آواتار مدير سايت:

   با سلام

   بسته به موضوع انتخابی شما ممکن هست به دوستان خودم بسپارم.

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

 • www.Basin.ir@gmail.com
 • بهزاد سرهادي
 • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
 • شماره واتساپ: 09190622992-098
 • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools