پیش بینی سری زمانی در پایتون - قسمت 1 :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
پیش بینی سری زمانی در پایتون - قسمت 1


این آموزش مقدمه ای برای پیش بینی سری زمانی با استفاده از TensorFlow است. چند مدل مختلف از جمله شبکه های عصبی Convolutional و Recurrent یعنی (CNN ها و RNN ها) را ایجاد می کند.


این در دو بخش اصلی، با زیر بخش ها پوشش داده شده است:

 • پیش بینی برای یک بازه زمانی واحد:
  • یک ویژگی واحد
  • همه ویژگی ها

 • پیش بینی چندین مرحله:
  • تک شات: پیش بینی ها را یک باره انجام دهید.
  • خود رگرسیون: هر بار یک پیش بینی انجام دهید و خروجی را به مدل بازگردانید.

تنظیمات

import os
import datetime

import IPython
import IPython.display
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import tensorflow as tf

mpl
.rcParams['figure.figsize'] = (8, 6)
mpl
.rcParams['axes.grid'] = False


مجموعه داده های هوا
این آموزش از مجموعه داده های سری زمانی آب و هوا که توسط موسسه بیوژئوشیمی ماکس پلانک ضبط شده استفاده می کند.

این مجموعه داده شامل 14 ویژگی مختلف مانند درجه حرارت هوا، فشار اتمسفر و رطوبت است. این کار از هر سال 10 دقیقه، از سال 2003 جمع آوری می شود. برای کارایی، شما فقط از داده های جمع آوری شده بین 2009 و 2016 استفاده خواهید کرد. این بخش از مجموعه داده توسط François Chollet برای کتاب یادگیری عمیق با پایتون تهیه شده است.

zip_path = tf.keras.utils.get_file(
    origin
='https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/jena_climate_2009_2016.csv.zip',
    fname
='jena_climate_2009_2016.csv.zip',
    extract
=True)
csv_path
, _ = os.path.splitext(zip_path)

Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/jena_climate_2009_2016.csv.zip
13574144/13568290 [==============================] - 1s 0us/step


این آموزش فقط با پیش بینی های ساعتی سروکار دارد، بنابراین با استفاده از نمونه برداری فرعی از داده ها از فواصل 10 دقیقه تا 1 ساعت شروع کنید:

df = pd.read_csv(csv_path)
# slice [start:stop:step], starting from index 5 take every 6th record.
df
= df[5::6]

date_time
= pd.to_datetime(df.pop('Date Time'), format='%d.%m.%Y %H:%M:%S')

بیایید نگاهی به داده ها بیندازیم. در اینجا چند ردیف اول وجود دارد:


df.head()در اینجا تکامل چند ویژگی در طول زمان وجود دارد.


plot_cols = ['T (degC)', 'p (mbar)', 'rho (g/m**3)']
plot_features
= df[plot_cols]
plot_features
.index = date_time
_
= plot_features.plot(subplots=True)

plot_features
= df[plot_cols][:480]
plot_features
.index = date_time[:480]
_
= plot_features.plot(subplots=True)
مهندسی ویژگی

قبل از عمیق شدن برای ساخت یک مدل، مهم است که اطلاعات خود را درک کنید، و مطمئن شوید که داده های قالب بندی شده مناسب را از مدل عبور می دهید.


باد

آخرین ستون داده ها، wd بر حسب واحد deg، جهت باد را به واحد درجه نشان می دهد. زاویه ها ورودی مدل خوبی ایجاد نمی کنند، 360 درجه و 0 درجه باید نزدیک به یکدیگر باشند و به آرامی دور آن را بپیچانند. اگر وزش باد نباشد، جهت نباید مهم باشد.


در حال حاضر توزیع داده های باد به این شکل است:


plt.hist2d(df['wd (deg)'], df['wv (m/s)'], bins=(50, 50), vmax=400)
plt
.colorbar()
plt
.xlabel('Wind Direction [deg]')
plt
.ylabel('Wind Velocity [m/s]')

Text(0, 0.5, 'Wind Velocity [m/s]')اگر ستون های جهت باد و سرعت را به بردار باد تبدیل کنید، تفسیر این برای مدل آسان تر خواهد بود:


wv = df.pop('wv (m/s)')
max_wv
= df.pop('max. wv (m/s)')

# Convert to radians.
wd_rad
= df.pop('wd (deg)')*np.pi / 180

# Calculate the wind x and y components.
df
['Wx'] = wv*np.cos(wd_rad)
df
['Wy'] = wv*np.sin(wd_rad)

# Calculate the max wind x and y components.
df
['max Wx'] = max_wv*np.cos(wd_rad)
df
['max Wy'] = max_wv*np.sin(wd_rad)


توزیع بردارهای باد برای تفسیر صحیح مدل بسیار ساده تر است.


plt.hist2d(df['Wx'], df['Wy'], bins=(50, 50), vmax=400)
plt
.colorbar()
plt
.xlabel('Wind X [m/s]')
plt
.ylabel('Wind Y [m/s]')
ax
= plt.gca()
ax
.axis('tight')

(-11.305513973134667, 8.24469928549079, -8.27438540335515, 7.7338312955467785)زمان

به همین ترتیب ستون Date Time بسیار مفید است، اما در این فرم رشته ای نیست. با تبدیل آن به ثانیه شروع کنید:


timestamp_s = date_time.map(datetime.datetime.timestamp)


مشابه جهت باد، زمان بر حسب ثانیه ورودی مفیدی نیست. به عنوان داده های آب و هوا، دارای تناوب روزانه و سالانه است. روش های زیادی وجود دارد که می توانید با تناوب مقابله کنید.


یک روش ساده برای تبدیل آن به یک سیگنال قابل استفاده، استفاده از sin و cos برای تبدیل زمان برای پاک کردن سیگنال های "Time of day" و "Time of year" است:


day = 24*60*60
year
= (365.2425)*day

df
['Day sin'] = np.sin(timestamp_s * (2 * np.pi / day))
df
['Day cos'] = np.cos(timestamp_s * (2 * np.pi / day))
df
['Year sin'] = np.sin(timestamp_s * (2 * np.pi / year))
df
['Year cos'] = np.cos(timestamp_s * (2 * np.pi / year))


plt.plot(np.array(df['Day sin'])[:25])
plt
.plot(np.array(df['Day cos'])[:25])
plt
.xlabel('Time [h]')
plt
.title('Time of day signal')

Text(0.5, 1.0, 'Time of day signal')این به مدل امکان دسترسی به مهمترین ویژگیهای فرکانس را می دهد. در این حالت شما پیش از موعد می دانید کدام فرکانس ها مهم هستند.


اگر نمی دانید، می توانید فرکانس های مهم را با استفاده از fft تعیین کنید. برای بررسی فرضیات ما، در اینجا tf.signal.rfft دما در طول زمان است. به قله های واضح در فرکانس های نزدیک به 1/year  و 1/day توجه داشته باشید:


fft = tf.signal.rfft(df['T (degC)'])
f_per_dataset
= np.arange(0, len(fft))

n_samples_h
= len(df['T (degC)'])
hours_per_year
= 24*365.2524
years_per_dataset
= n_samples_h/(hours_per_year)

f_per_year
= f_per_dataset/years_per_dataset
plt
.step(f_per_year, np.abs(fft))
plt
.xscale('log')
plt
.ylim(0, 400000)
plt
.xlim([0.1, max(plt.xlim())])
plt
.xticks([1, 365.2524], labels=['1/Year', '1/day'])
_
= plt.xlabel('Frequency (log scale)')تقسیم داده ها

ما برای مجموعه ها، اعتبار سنجی و آزمون از تقسیم (70٪، 20٪، 10٪) استفاده خواهیم کرد. توجه داشته باشید که داده ها قبل از تقسیم به طور تصادفی تغییر نمی کنند. این به دو دلیل است.


این اطمینان را می دهد که خرد کردن داده ها در پنجره های نمونه های متوالی هنوز امکان پذیر است.

این اطمینان حاصل می کند که نتایج اعتبار سنجی / آزمون واقع بینانه تر هستند و پس از آموزش مدل، روی داده های جمع آوری شده ارزیابی می شوند.


column_indices = {name: i for i, name in enumerate(df.columns)}

n
= len(df)
train_df
= df[0:int(n*0.7)]
val_df
= df[int(n*0.7):int(n*0.9)]
test_df
= df[int(n*0.9):]

num_features
= df.shape[1]


نرمال سازی داده ها

مقیاس گذاری ویژگی ها قبل از آموزش شبکه عصبی مهم است. عادی سازی یا نرمال سازی روش معمول انجام این مقیاس بندی است. میانگین را از آن کم کنید و سپس با انحراف معیار هر ویژگی تقسیم کنید.


میانگین و انحراف معیار فقط باید با استفاده از داده های آموزش محاسبه شود تا مدل ها به مقادیر مجموعه های اعتبار سنجی و آزمون دسترسی نداشته باشند.


همچنین جای بحث دارد که هنگام آموزش، مدل نباید به مقادیر آینده در مجموعه آموزش دسترسی داشته باشد و این عادی سازی باید با استفاده از میانگین متحرک انجام شود. این تمرکز بر آموزش نیست و مجموعه های تأیید و آزمایش اطمینان می دهند که (تا حدودی) معیارهای صحیحی دریافت می کنند. بنابراین به منظور سادگی در این آموزش از یک میانگین ساده استفاده می شود.


train_mean = train_df.mean()
train_std
= train_df.std()

train_df
= (train_df - train_mean) / train_std
val_df
= (val_df - train_mean) / train_std
test_df
= (test_df - train_mean) / train_std


اکنون به توزیع ویژگی ها نگاه کنید. بعضی از ویژگی ها دارای دنباله طولانی هستند، اما هیچ خطای واضحی مانند مقدار سرعت باد 9999- وجود ندارد.


df_std = (df - train_mean) / train_std
df_std
= df_std.melt(var_name='Column', value_name='Normalized')
plt
.figure(figsize=(12, 6))
ax
= sns.violinplot(x='Column', y='Normalized', data=df_std)
_
= ax.set_xticklabels(df.keys(), rotation=90)نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

 • www.Basin.ir@gmail.com
 • بهزاد سرهادي
 • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
 • شماره واتساپ: 09190622992-098
 • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools